ข้อมูลผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.  (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

ข้อมูลพนักงาน
คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล

สังกัดหน่วยงานข้อมูลผู้อาศัยร่วม

------------ผู้อาศัยร่วมคนที่ 1 ----------------

ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์

------------ผู้อาศัยร่วมคนที่ 2 ----------------

ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์

------------ผู้อาศัยร่วมคนที่ 3 ----------------

ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์

------------ผู้อาศัยร่วมคนที่ 4 ----------------

ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์

------------ผู้อาศัยร่วมคนที่ 5 ----------------

ชื่อ นามสกุล ความสัมพันธ์