เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
<CENTER>รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนสารบรรณและนิติการ</CENTER>
รายชื่อคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนสารบรรณและนิติการ


รายชื่อ ตำแหน่ง
1. นายราชัย อัศเวศน์ ประธาน
2. นายอุเทน เผื่อนทอง คณะทำงาน
3. ว่าที่ ร้อยตรีหญิง สุกัญญา วิบูลย์กูล คณะทำงาน
4. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณบุรี คณะทำงาน
5. นายวิระชน ศรีราง คณะทำงาน
6. นางสาวเบญญารัศม์ จีราภัทร์นาถศิริ คณะทำงาน
7. นางสาวณัฐกฤตา ศรีอนันต์ คณะทำงาน
8. นางสาวบุณฑิพา ทาบสีแพร คณะทำงาน
9. นางสุชาดา จินาภรณ์ คณะทำงาน
10. นางมัณฑนา ศรีราง คณะทำงาน
11. นางอรัญญา ศิลารักษ์ คณะทำงาน
12. นางสาวทิพวรรณ ไพฑูรย์ คณะทำงาน
13. นางสาวชมพูนุท ศรีภราพิทักษ์ คณะทำงาน
14. นางสาวพรพิศ มุลตะกร คณะทำงาน
15. นางพิณพิชญา เนาว์ประเสริฐ คณะทำงาน
16. นางสาวลาลิน ปกรณ์กาญจน์ คณะทำงาน
17. นางสาวปิยมาภรณ์ มินขุนทด คณะทำงาน
18. นางสาวยุวธิดา ทศานนท์ คณะทำงาน
19. นายธัชชัย พลเสน คณะทำงาน
20. นายพงษ์ไทย เยาวเรศ คณะทำงาน
21. นายเสน่ห์ ประชากลาง คณะทำงาน
22. นางสาวภารุณี บัวชุลี คณะทำงาน
23. นางสาวสุพรรณี จำปาทอง คณะทำงาน
24. นายพีรพัฒน์ นาคใหม่ คณะทำงาน
25. นางสาววีณา กองวงศา คณะทำงานและเลขานุการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 309/2550
คำสั่งส่วนสารบรรณและนิติการ ที่ 1/2555
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.116 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource