เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.

ผลของการค้นหา

(แสดง 1 - 20)
ข่าวสาร
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
  sukiyaki (7/3/2018 14:30:43)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  sukiyaki (21/2/2018 10:07:45)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  sukiyaki (21/2/2018 10:05:24)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง ทุนอุดหนุนการผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  sukiyaki (12/12/2017 11:01:41)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดวันหยุดงานประจำปีและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2561
  sukiyaki (7/12/2017 11:39:51)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2560
  sukiyaki (20/11/2017 10:51:05)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง การขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2561
  sukiyaki (13/11/2017 15:30:15)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง การรับสมัครสอบ Modified Essay Question Examination สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
  sukiyaki (8/11/2017 10:17:47)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 1089/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
  sukiyaki (29/9/2017 13:54:32)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 1088/2560 เรื่อง การรักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
  sukiyaki (29/9/2017 13:47:44)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 1087/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
  sukiyaki (29/9/2017 13:46:07)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 1086/2560 เรื่อง การรักษาการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
  sukiyaki (29/9/2017 13:37:36)
ข่าวสาร ข้อบังคับ มทส. ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  sukiyaki (26/9/2017 11:33:11)
ข่าวสาร คำสั่งสภา มทส. ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
  sukiyaki (25/9/2017 16:38:50)
ข่าวสาร Schedule of the Rehearsals and Commencement Ceremony Academic Year 2016
  sukiyaki (13/9/2017 10:42:06)
ข่าวสาร ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  sukiyaki (30/8/2017 10:31:19)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 803/2560 เรื่อง ให้พนักงานสายวิชาการไปปฏิบัติงานที่สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:46:44)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 802/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ และผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:44:37)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 801/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:43:34)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 800/2560 เรื่อง การรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:42:45)
   ถัดไป >>

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.197 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource