Register now on mysite.com!    Login  
HOME NEWS LINKS FORUM DOWNLOAD CONTACT
เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.


ผลของการค้นหา

(แสดง 1 - 20)
ข่าวสาร
ข่าวสาร Schedule of the Rehearsals and Commencement Ceremony Academic Year 2016
  sukiyaki (13/9/2017 10:42:06)
ข่าวสาร ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  sukiyaki (30/8/2017 10:31:19)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 803/2560 เรื่อง ให้พนักงานสายวิชาการไปปฏิบัติงานที่สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:46:44)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 802/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ และผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:44:37)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 801/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:43:34)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 800/2560 เรื่อง การรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:42:45)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 799/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:42:00)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 798/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและผู้รักษาการแทนเลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:40:56)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 797/2560 เรื่อง การรักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:40:07)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 796/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:39:28)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 795/2560 เรื่อง การรักษาการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:38:30)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 794/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
  sukiyaki (1/8/2017 14:37:41)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  sukiyaki (27/7/2017 16:18:50)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
  sukiyaki (19/7/2017 14:43:44)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานตัวอย่าง (กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ประจำปี พ.ศ. 2560
  sukiyaki (19/7/2017 14:42:32)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษา พ.ศ. 2560
  sukiyaki (11/5/2017 9:59:41)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันหยุดชดเชย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
  sukiyaki (8/5/2017 12:21:19)
ข่าวสาร คำสั่ง มทส. ที่ 420/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
  sukiyaki (19/4/2017 10:29:17)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง ย้ายวันสอบกลางภาค เฉพาะวัน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
  sukiyaki (12/4/2017 14:50:06)
ข่าวสาร ประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 พ.ศ. 2560 "สุรนารีเกมส์"
  sukiyaki (27/1/2017 11:12:58)
   ถัดไป >>
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 1 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 1

มีต่อ...License Information | Privacy Policy | Faq | Contact


{AUTHOR_TAG} | {THEMESBASE_TAG}  |  powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070  |  Design by 7dana.com