ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์

วันที่ 11/1/2011 9:58:29 | หัวข้อ: หนังสือเวียนภายใน

1.ศ.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553
2.ศ.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2553
คลิกดูรายละเอียดบทความนี้มาจาก ส่วนสารบรรณและนิติการ
http://dcdl.sut.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://dcdl.sut.ac.th/modules/news/article.php?storyid=1043