คำสั่ง มทส. ที่ 1087/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560

วันที่ 29/9/2017 13:46:07 | หัวข้อ: คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์


บทความนี้มาจาก ส่วนสารบรรณและนิติการ
http://dcdl.sut.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้:
http://dcdl.sut.ac.th/modules/news/article.php?storyid=1912