ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
Untitled Document
ถาม
การใช้รักษาการแทน และปฏิบัติการแทน แตกต่างกันอย่างไรคะ
ตอบ
รักษาการแทน ใช้ในกรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามหนังสือฉบับนั้นๆ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ปฏิบัติการแทน ใช้ในกรณีที่ผู้มีอำนาจได้รับมอบอำนาจมาจากอธิการบดี ตามคำสั่ง มทส.ที่ 1711/2562 และ 1778/2563
ถาม
ในการขออนุมัติค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องแนบใบเช็คงบประมาณมาทุกครั้งหรือไม่คะ
ตอบ
จำเป็นค่ะ ผู้มีอำนาจอนุมัติจะได้ทราบว่ามีงบประมาณรองรับไว้แล้ว
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Partner sites % Recommended Other Websites : putlockersmovies.clubadult movies online freetempobetvnrcappadociatours.comwowcappadocia.comvenereturkey.com

Page Load Statistics: 0.151 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource