เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
Untitled Document โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

         โครงสร้างการบริหาร
           ส่วนสารบรรณและนิติการ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีหัวหน้าส่วนเป็นผู้บังคับบัญชา

         การแบ่งสายงาน
           การแบ่งสายงาน ส่วนสารบรรณและนิติการมีการแบ่งงานออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย

1. งานธุรการ
2. งานจัดเก็บเอกสาร
3. งานนิติการ
4. งานไปรษณีย
5. งานประชุมและช่วยนักบริหาร
          รายละเอียดตามแผนภูมิโครงสร้างองค์กร

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.11 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource