ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
Untitled Document บุคลากร/การติดต่อ

หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ
นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณบุรี
SUPAPORN SUWANBURI

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 4071
โทรสาร : 4070
E-mail : suwanburi@sut.ac.th


งานธุรการ

หัวหน้างานธุรการ
นางพิญพิชญา เนาว์ประเสริฐ
PINPHITCHAYA NAOPRASERT

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 4953
โทรสาร : 4070
E-mail : pinpitchaya@sut.ac.th
นางสาวเบญญารัศม์ จีราภัทร์นาถศิริ
BENYARAT CHIRAPHATNATSIRI

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 4073
โทรสาร : 4070
E-mail : -
นางจาริพร คลองโนนสูง
JARIPORN KHONGNOONSOUNG

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 4077
โทรสาร : 4070
E-mail : suklua@sut.ac.th
นางสุชาดา จินาภรณ์
SUCHADA JINAPORN

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 4072
โทรสาร : 4070
E-mail : suchadaj@sut.ac.th


งานจัดเก็บเอกสาร

หัวหน้างานจัดเก็บเอกสาร
ว่าที่ร.ต.หญิงสุกัญญา วิบูลย์กูล
SUKANYA WIBULKUL

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 4075
โทรสาร : 4070
E-mail : sukiyaki@sut.ac.th
นายธีรตา นพรัตน์
THIRATA NOPPARAT

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 4038
โทรสาร : 4070
E-mail : thirata@sut.ac.th


งานไปรษณีย์

หัวหน้างานไปรษณีย์
นายวิระชน ศรีราง
WIRACHON SRIRANG
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 4034
โทรสาร : 4070
E-mail : wirachon@sut.ac.th
นายพงษ์ไทย เยาวเรศ
PONGTHAI YAOWARAD

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 4074
โทรสาร : 4070
E-mail : pongthai@sut.ac.th
นายพีรพัฒน์ นาคใหม่
PEERAPHAT NAKMAI

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 4074
โทรสาร : 4070
E-mail : peeraphat@sut.ac.th
นายธีระ เสาวพันธ์
TEERA SAOWAPUN

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
โทรศัพท์ : 4074
โทรสาร : 4070
E-mail : teera@sut.ac.th


งานประชุมและช่วยนักบริหาร

หัวหน้างานประชุมและช่วยนักบริหาร
นางอรัญญา ศิลารักษ์
ARANYA SILARAK
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
โทรศัพท์ : 4006
โทรสาร : 4017
E-mail : arunya@sut.ac.th
นางสาวทิพวรรณ ไพฑูรย์
TIPPAWAN PHAITOON

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการกิจ รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน ทรัพย์สิน และวิสาหกิจ
โทรศัพท์ : 4004
โทรสาร : 4017
E-mail : tippawan@sut.ac.th
นางมัณฑนา ศรีราง
MUNTANA SRIRANG

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย,
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 4010
โทรสาร : 4030
E-mail : muntana@sut.ac.th
นางสาวณัฐกฤตา ศรีอนันต์
NATTHAKITTA SRIANANT

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการกิจ อธิการบดี
โทรศัพท์ : 4002
โทรสาร : 4017
E-mail : kitta@sut.ac.th
นางสาวภารุณี บัวชุลี
PARUNEE BUACHULEE

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการกิจ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ,
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทรศัพท์ : 4016
โทรสาร : 4017
E-mail : b_parunee@sut.ac.th
นางสาวรัตนา สิทธิ
RATTANA SITTI

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
โทรศัพท์ : 4013
โทรสาร : 4017
E-mail : rattana.si@sut.ac.th
นางสาวรัตน์จิรัชญา ทองศุภวัฒน์
RATJIRATCHAYA THONGSUPHAWAT

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการกิจ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ,
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ
โทรศัพท์ : 4008
โทรสาร : 4017
E-mail : ratjiratchaya@g.sut.ac.th
นางสาวลาลิน ปกรณ์กาญจน์
LALIN PAKORNKARN

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการกิจ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป,
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล,
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 4827
โทรสาร : 4017
E-mail : lalin@sut.ac.th
นางสาวสุพรรณี จำปาทอง
SUPANNEE JUMPATONG

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : เลขานุการกิจ อธิการบดี
โทรศัพท์ : 4001
โทรสาร : 4017
E-mail : supannee@sut.ac.th
นางสาวภัทราภรณ์ สุริยะรังสรรค์
PATTARAPORN SURIYARANGSAN

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 4019
โทรสาร : 4017
E-mail : pattaraporn.s@sut.ac.th


งานนิติการ

หัวหน้างานนิติการ
นางสาวชมพูนุท ศรีภราพิทักษ์
CHOMPOONOOT SRIPARAPITAK
ตำแหน่ง : นิติกร
โทรศัพท์ : 4043
โทรสาร : 4070
E-mail : chompoo@sut.ac.th
นางสาวยุวธิดา ทศานนท์
YUWATHIDA DASANANDA

ตำแหน่ง : นิติกร
โทรศัพท์ : 4048
โทรสาร : 4070
E-mail : yuwathida@sut.ac.th
นายธัชชัย พลเสน
Thadchai Phollasen

ตำแหน่ง : นิติกร
โทรศัพท์ : 4048
โทรสาร : 4070
E-mail : thadchai@sut.ac.th
นางสาวพิมพา บุญพิมพ์
PIMPA BUNPIM

ตำแหน่ง : นิติกร
โทรศัพท์ : 4047
โทรสาร : 4070
E-mail : pimpapim@sut.ac.th
นายธัญชนิต เศรษฐชัย
TANCHANIT SETTACHAI

ตำแหน่ง : นิติกร
โทรศัพท์ : 4043
โทรสาร : 4070
E-mail : tanchanit@sut.ac.th
นางสาวณัฐธยาน์ หงษ์ขุนทด
NATTHAYA HONGKHUNTHOD

ตำแหน่ง : นิติกร
โทรศัพท์ : 4044
โทรสาร : 4070
E-mail : natthaya.h@sut.ac.th
นางสาวพรพิศ มุลตะกร
PORNPIT MULTAKORN

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 4049
โทรสาร : 4070
E-mail : pornpit@sut.ac.th
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 11 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 11

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.184 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource