เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
รายชื่อไปรษณีย์จ่าหน้ากว้างที่ไม่มีผู้รับ
ไปรษณีย์จ่าหน้ากว้างที่ไม่มีผู้รับ จำนวน 76 รายการ

วันที่รับไปรษณีย์ภัณฑ์
ต้นทาง (ผู้ส่ง)
ปลายทาง (ผู้รับ)
หมายเลขไปรษณีย์ภัณฑ์
02 ต.ค. 2560
บ.อิออน
ธีระพล ตันสมรส
RL 1657 9165 0 TH
03 ต.ค. 2560
บ.อีซี่บาย
ปะนัดดา ชัยชนะ
RM 4235 8511 1 TH
03 ต.ค. 2560
-
จิน
RL 8591 8319 0 TH
05 ต.ค. 2560
วิภาพร
วิปัสสนา พัมกาหลง
ED 0832 2966 9 TH
05 ต.ค. 2560
-
สมบัติ ก่อแก้ว
ET 6130 0845 0 TH
06 ต.ค. 2560
-
เรียบ ศรีสะอาด
ET 5446 1789 0 TH
06 ต.ค. 2560
วีราภรณ์
วรรณี นัยวิกล
RP 1071 8771 9 TH
06 ต.ค. 2560
ลำไย
ยุทธิเกียรติ
ER 0628 3196 1 TH
06 ต.ค. 2560
-
สุนิสา เจริญสิงห์
RP 0981 9433 4 TH
09 ต.ค. 2560
-
พเยาว์ เสือสูงเนิน
PB 6988 5390 3 TH
09 ต.ค. 2560
MISUMI
JED
EU 2518 0562 6 TH
09 ต.ค. 2560
MISUMI
SARAN
EU 2518 0563 0 TH
09 ต.ค. 2560
บ.เอ็น แอนด์ เอฟ
กีรติ ต้นทอง
RM 4318 1846 7 TH
09 ต.ค. 2560
บ.ดรีมมิโอ
ณิชารีย์ (แนน)
RP 1184 8151 8 TH
09 ต.ค. 2560
-
นันทพงษ์ คชรณ
ET 6454 3999 0 TH
10 ต.ค. 2560
ร้านคุณนวล
เหมสุดา เห็มทิพย์
ET 7784 9802 1 TH
10 ต.ค. 2560
-
เจษฎา จริงวาจา
ET 0514 4868 5 TH
10 ต.ค. 2560
บ.โทเทิล
ชาคริช ชัยภัย
CB 4299 1031 8 TH
10 ต.ค. 2560
บ.กรุงศรีอยุธยา
พรพิไล โอฬาระชิน
CY 0405 0091 0 TH
10 ต.ค. 2560
บมจ.นวกิจประกันภัย
ปรีชา กุลธนสมบูรณ์
RM 4339 0555 2 TH
10 ต.ค. 2560
บ.กรุงไทย แอกซ่า
ไทโซ มิซุซะคิ
RM 3500 0298 8 TH
11 ต.ค. 2560
บ.เอ เอส ไซน์
กนกวรรณ เทียมยม
RM 0953 1044 7 TH
11 ต.ค. 2560
-
ระดับดาว ไพรโรจน์
RL 6036 0945 0 TH
13 ต.ค. 2560
มุกรวี
จิตราภรณ์ พรมลาย
RP 1149 5223 9 TH
13 ต.ค. 2560
พัชราภรณ์
พัสวี
RL 9299 2487 1 TH
16 ต.ค. 2560
-
รัตนภรณ์ แก้วดอนรี
PB 4616 1438 8 TH
16 ต.ค. 2560
สหกรณ์ ม.ขอนแก่น
เบญญา เนียมเงิน
RL 9887 6472 5 TH
16 ต.ค. 2560
JAPAN
MERISA SIRISOPAPONG
EF 7121 7482 0 JP
16 ต.ค. 2560
น้ำหนึ่ง
สุดาธิป สกุลคงกระโทก
EQ 9415 1413 2 TH
16 ต.ค. 2560
hp
นฤพนธ์
ED 2022 2026 5 TH
17 ต.ค. 2560
Chilindo.com
ณมน กุลจิตติพงศ์
RU 4568 0746 5 TH
17 ต.ค. 2560
บ.เจนเนอราลี่
วิไลวรรณ โอนทอง
RU 5681 9703 5 TH
17 ต.ค. 2560
-
ศิริวรรณ นิลเพชร
RM 1867 4361 5 TH
17 ต.ค. 2560
MISUMI
SARAN
EU 2519 4736 3 TH
17 ต.ค. 2560
MISUMI
JED
EU 2519 4735 0 TH
18 ต.ค. 2560
สุทธิพงษ์
สุกัญญา ปั้นทองคำ
ET 1595 5122 7 TH
18 ต.ค. 2560
ชลอ
จุฑามาศ เมมี
ER 0930 8015 9 TH
18 ต.ค. 2560
บ.อยุทธยา แคปปิตอล
เกษร ฝายสำโรง
RM 4754 8075 7 TH
25 ต.ค. 2560
ธ.ซิตี้แบงก์
TULLACHAI THIPAWET
PC 1083 7007 5 TH
25 ต.ค. 2560
-
จาตุรนต์ เนตรทองหลาง
EQ 5190 6784 7 TH
25 ต.ค. 2560
ธ.ซิตี้แบงก์
AUMA INSUWAN
PC 1083 6987 1 TH
25 ต.ค. 2560
สมเกียรติ
ณัฐสินี รุ่งรัศมีทวีมานะ
ET 3696 7342 4 TH
25 ต.ค. 2560
วิไลวรรณ
ปริญญา ธนูศร
ET 6460 9781 5 TH
25 ต.ค. 2560
กรกฤษณ์
เชื่อม กลอนกลาง
EQ 2425 9848 3 TH
25 ต.ค. 2560
สมชาย
มทส.
EX 2215 1642 7 TH
25 ต.ค. 2560
-
บุณยลักษณ์ ดวงทิพย์
RK 2359 5983 6 TH
24 ต.ค. 2560
วิลาวรรณ์
กัณฐิกา ปนสันเทียะ
ET 6767 2004 3 TH
27 ต.ค. 2560
วิไลวรรณ
ปริญญา ธนูศร
ET 8485 0774 8 TH
27 ต.ค. 2560
-
สมพร รำรึก
RM 4801 5548 6 TH
27 ต.ค. 2560
-
สมศักดิ์
RM 2105 8074 7 TH
09 พ.ย. 2560
-
ชัยยุทธ คงเชื้อ
EU 2223 7349 0 TH
09 พ.ย. 2560
ม.อุบลราชธานี
ณัฐวุฒิ เหล่าจำนงค์วงษ์
EI 0443 1557 8 TH
09 พ.ย. 2560
รวีวัลย์
ดาราวรรณ ร่วมกุศล
RL 9701 9315 7 TH
09 พ.ย. 2560
สุพัชรี
สนธยา เขตคำขวา
ET 8808 7343 0 TH
09 พ.ย. 2560
สมบูรณ์
สนธยา เขตคำขวา
ET 5576 5912 5 TH
09 พ.ย. 2560
บ.วงษ์สุวรรณคูหา
พิสิษฐ์ แสงเมือง
RP 1300 0948 2 TH
09 พ.ย. 2560
บ.แอพพลิแคด
อภิลักษณ์ หล่อนกลาง
RP 1242 2888 6 TH
09 พ.ย. 2560
บ.แคนนอน มาเก็ตติ้ง
ร้านปริ้นมอ
RM 5832 8522 2 TH
09 พ.ย. 2560
กฤษดา
ศิริวรรณ นิลเพชร
ED 2240 2924 2 TH
09 พ.ย. 2560
ALS
JINJUTAR
RM 0133 0339 3 TH
10 พ.ย. 2560
บ.เอ็กทรา
รัศม์ฑิรา หาเรือนขวัญ
ED 2216 0574 5 TH
10 พ.ย. 2560
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
หจก.อรวัฒน์วิศวกรรม
ET 8718 5009 5 TH
10 พ.ย. 2560
บ.อีซี่บาย
น้ำอ้อย สิงห์ระ
RM 5834 5721 4 TH
10 พ.ย. 2560
บ.ยูพี
สมพร รำรึก
RL 6331 9993 0 TH
10 พ.ย. 2560
-
จาตุรนต์ เนตรทองหลาง
EQ 5190 6205 9 TH
13 พ.ย. 2560
สรวิช
จารุวัฒน์ พยัคฆะ
ED 2189 4745 8 TH
13 พ.ย. 2560
ร้านแม่เนื่อง
อมรรัตน์
ET 7389 2548 6 TH
13 พ.ย. 2560
บ.พี.เค.พี.
เฉลิมพล
ED 2250 3874 0 TH
14 พ.ย. 2560
HIS MSC
ชณัฏฐ ปลอดโคก
ET 0841 2606 0 TH
14 พ.ย. 2560
มยุรี
บุญมา รัตน์ตะคุ
RL 2231 2737 6 TH
17 พ.ย. 2560
3BB
ทิพย์สุคนธ์ คำงาม
RM 2479 7269 8 TH
17 พ.ย. 2560
สหกรณ์ ม.ขอนแก่น
เบญญา เนียมเงิน
RM 4472 7717 7 TH
20 พ.ย. 2560
Chilindo.com
ปนัดดา กลิ่นศรีสุข
RU 4574 8577 5 TH
20 พ.ย. 2560
3BB
มาลิสา แสงโคตรมา
RM 2486 8848 2 TH
20 พ.ย. 2560
บ.พี.เค.พี.
เฉลิมพล
ED 2200 9378 9 TH
20 พ.ย. 2560
สถาบันเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
โยธกานต์ สาระมาศ
EU 0214 1842 4 TH

หมายเหตุ : หากไม่มารับไปรษณียภัณฑ์ภายใน 1 สัปดาห์ ทางงานไปรษณีย์จะส่งกลับคืน
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Page Load Statistics: 0.659 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource