เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
รายชื่อไปรษณีย์จ่าหน้ากว้างที่ไม่มีผู้รับ
ไปรษณีย์จ่าหน้ากว้างที่ไม่มีผู้รับ จำนวน 172 รายการ

วันที่รับไปรษณีย์ภัณฑ์
ต้นทาง (ผู้ส่ง)
ปลายทาง (ผู้รับ)
หมายเลขไปรษณีย์ภัณฑ์
22 ธันวาคม 2560
กมลชนก
ธารา
Rm5090376021th
22 ธันวาคม 2560
กมลชนก
ธารา
Eu207796099th
22 ธันวาคม 2560
-
ธีระพล ตันสมรส
RY714258655th
22 ธันวาคม 2560
กาฬสินธุ์
บุญญฤทธิ์ ชุนหกิจ
RL991289567th
22 ธันวาคม 2560
summit
วิฑูรย์ ตั้งวัฒนกุล
RM591256832th
22 ธันวาคม 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา
เกษร ฝายสำโรง
RB201171157th
22 ธันวาคม 2560
-
ญานิศา มานุบุตร
RM013083661th
22 ธันวาคม 2560
บ.ตรีเพชร
วันทนา ปั้นช้าง
RY982285173th
22 ธันวาคม 2560
สรรพากร นม.
หจก.ดาริน สองสี่
RL807646847th
22 ธันวาคม 2560
ธ.กรุงศรีอยุธยา
ปริญญา เนื่องดุลย์ศักดิ์
RL047954835th
22 ธันวาคม 2560
ศุภิศรา
อิศรา หงสารกุล
ED250388288th
22 ธันวาคม 2560
MISUMI
Yongyuth S.
EU060406476th
22 ธันวาคม 2560
กทม
ลตานันต์ นาคอนันต์พร
EX288344905th
3 มกราคม 2561
สุรินทร์
สกลกวี ปราบงูเหลือม
ED282597203th
3 มกราคม 2561
บ.ซีเมดิค
พี่อุ๊
ED255632926th
3 มกราคม 2561
ลาววัณย์
นิเยาวดี จารัตน์
EU262526211th
3 มกราคม 2561
สุนิสา
นิกร ศรียอด
ER757543944th
3 มกราคม 2561
วรี
ศยามล ตันวรรณรักษ์
EU070938426th
3 มกราคม 2561
ปทุม
สุชาดา บุษบา
EQ795286061th
3 มกราคม 2561
ธ.ธนชาต
บุญรัก สินสอน
RY188724551th
3 มกราคม 2561
ออมสิน
ชิต สุวรรณสุข
RM341078515th
3 มกราคม 2561
สรรพากร นม.
หจก ดาริน สองสี่ สนญ.
RL807648485th
3 มกราคม 2561
ออมทรัพย์ มข.
เบญญา เนีมเงิน
RL988547685th
3 มกราคม 2561
ธ.ออมสิน
ดาวเรียง พรมดวงดี
RM341078507th
3 มกราคม 2561
บ.เอฟดีเอส
ญานิศา มานุบุตร
RL408013540th
3 มกราคม 2561
หจก. ไอเดียล พาร์ทเนอร์
Sadudee Sengsangtong
RM442080751th
3 มกราคม 2561
ฐ.สนง.สหนันท์กฏหมาย
วัชรา เพ็งพุ่มทอง
RL741279898th
3 มกราคม 2561
บ.ทีคิวเอ็ม
ปภัส ชนะโรค
RM150377150th
3 มกราคม 2561
แมนูไลฟ์
สรัญญา สอตระกูล
RM548238946th
3 มกราคม 2561
ธ.ธนชาต
ลัดดาวัลย์ พาเคน
RY357307675th
3 มกราคม 2561
บ.เอ็ม เอส ไอ จี
Wongsakorn Suksaeng
RB182426784th
5 มกราคม 2561
นนทบุรี
เจษฎา พันธุ์ออน
ET294960150th
5 มกราคม 2561
-
์Neerawon MungKiawKlang
CL643229865DE
5 มกราคม 2561
สมุทรสาคร
ชิราวุติ ชุณหปราณ
RB059436802th
5 มกราคม 2561
กทม.
เกริกฤทธิ์ ศรีเคน
ET592245734th
5 มกราคม 2561
Maquera
ปานประดับ สินปรุ
ET825136425th
5 มกราคม 2561
อัยนีย์
อรทัย พันธมุย
EU224684061th
5 มกราคม 2561
ธัญรดี
สายันต์ พูนผล
ET365664237th
5 มกราคม 2561
กทม.
Mr.Thanapat Bualoi
ET262618916th
5 มกราคม 2561
-
จำรูญ ศรีชัยชนะ
RM506537105th
5 มกราคม 2561
Keerati
ปริญญา เนื่องอดุลศักดิ์
RM145221818th
5 มกราคม 2561
สวทน.
พงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ
EP882378779th
5 มกราคม 2561
Pitchanan
รัชวิภา ดอนชมภู
RL765531775th
5 มกราคม 2561
กรุงไทย
จินต์จุฑา จิตรีศัพท์
RB204825423th
5 มกราคม 2561
TSD
จินต์จุฑา มีสวน
RT535974655th
8 มกราคม 2561
เด่นชัย
ปานประดับ สินปรุ
ET780201192th
8 มกราคม 2561
ฮำตัน
ปานประดับ สินปรุ
EU225473792th
8 มกราคม 2561
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
อ.ดร.ธนิษฐา ทองประภา
ET559731777th
8 มกราคม 2561
มข
ดร.วันวิสา ลิ้มพิรัตน์
RL990988267th
10 มกราคม 2561
ปรมัตถ์
ชาคริต เลิศนุวัฒน์
ET992785182th
10 มกราคม 2561
แว่นจุฬาฯ
นฤพนธ์ พรหมพิสัย
EU113526433th
10 มกราคม 2561
กทม.
นฤพนธ์ พรหมพิสัย
EU301679389th
10 มกราคม 2561
อุดรฯ
ธัญทิพย์ ปิประเสริฐ
RL991748206th
10 มกราคม 2561
SCB
โครงการโอลิโกชีน-ไมโอชีน
RU564770084th
10 มกราคม 2561
SCB
โครงการอนุกรมวิธาน
RU564770075th
10 มกราคม 2561
SCB
โครงการ Jurassic-Cretaceous Plants
RU564770053th
10 มกราคม 2561
SCB
อพ.สธ โครงการหลากหลายพรรณพืช
RU564770098th
10 มกราคม 2561
SCB
น้ำมันละหุ่ง
RU564770155th
11 มกราคม 2561
อุบลฯ
สมบัติ ก่อแก้ว
EU006381642th
11 มกราคม 2561
ไทยประกันฯ
สุภาวดี หุนารัตน์
RP153366006th
11 มกราคม 2561
ไทยประกันฯ
ศักดิ์ชัย หุนารัตน์
RP153365368th
11 มกราคม 2561
TMB
ภูมิวัต ผดุงบุตร
RU502943108th
11 มกราคม 2561
จม.คืน ตีกลับ
พัชรีภรณ์ วะมะพุทธา
ET934809128th
11 มกราคม 2561
เทเลวิซ
ครีนภา กล้าหาญ
EU399281545
11 มกราคม 2561
กทม.
รัชวิภา ดอนชมภู
EU475296866th
11 มกราคม 2561
Singapore
Chinrat
RB438612516SG
15 มกราคม 2561
เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
Aphilak Lonklang
RB182482208th
15 มกราคม 2561
ธ.ธนชาติ
ลัดดาวัลย์ พาเคน
RY352101025th
15 มกราคม 2561
สถาบันไทย-เยอรมัน
ประชา แก้วประเสริฐ
EU090587437th
15 มกราคม 2561
บ.พี.อินเตอร์เทรด
สาธิต(หัวหน้าพัสดุ)
RL916549378th
15 มกราคม 2561
อบจ. นม.
นางณดาภา ปัดสาสิงห์
EU627262151th
16 มกราคม 2561
สหนนท์กฏหมาย
วัชรา เพ็งพุ่มทอง
RL741277906th
16 มกราคม 2561
กทม.
ศิรประภา ชุติมันตานนท์
ER643622162th
16 มกราคม 2561
TESCOประกันภัย
อดุลย์ โพธิปานพะเนา
RB292966058th
16 มกราคม 2561
ปลิตา
สมใจ จุ้ยทองหลาง
ET739679509th
17 มกราคม 2561
อุบลฯ
สมบัติ ก่อแก้ว
EU006382311th
17 มกราคม 2561
-
กรรณิกา เกตุแก้ว
EU614895345th
17 มกราคม 2561
วรรณกร
ธรรจปร ทองนุช
ET963457247th
17 มกราคม 2561
กรุงไทย
เกษร ฝายสำโรง
RB235487116th
17 มกราคม 2561
AIS
รัฐเขต เทียมศรี
RY060067778th
18 มกราคม 2561
ศิวานนท์
เจษฎา พันธ์อ่อน
ET953932343th
18 มกราคม 2561
ออยลี่
สิทธิณี
RM050317048th
18 มกราคม 2561
บ.ยูเนี่ยนซายน์
บุษกร เกตุแก้ว
RL488071708th
18 มกราคม 2561
China
Keerachart Suksut
RD194827351CN
18 มกราคม 2561
บ.วิโรฒวิทยาภัณฑ์
ฐิติมา สัมพันธ์อภัย
ET682549915th
19 มกราคม 2561
บ.รีเสิร์ช อิควิปเมนต์
สรายุทธ อาชีพโลหะ
RP155491085th
19 มกราคม 2561
บ.พีทีที ดิจิตอล
ธัญธิดา
RM415577745th
19 มกราคม 2561
บ.วีนัสซัพพลาย
จาตุรนต์ เนตรทองหลาง
ET592248660th
22 มกราคม 2561
กรมการกงศุล
วิเชียร อึ่งสำอาง
EY983301028th
22 มกราคม 2561
กทม.
รัชวิภา ดอนชมภู
RM009768254th
22 มกราคม 2561
อัญชลี
ลุกมัน มามุ
EU224800482th
22 มกราคม 2561
กรุงศรี
สุวิชา ปวีณาภรณ์
RY606848604th
24 มกราคม 2561
นนทบุรี
ณรงค์เดช ดึงกระโทก
EU215119452th
24 มกราคม 2561
สุทธิดา
111 มทส
ED320026420th
24 มกราคม 2561
จม.คืน จากจีน
ผู้รับคืน วาสนา เชาว์แล่น
RR059756735th
24 มกราคม 2561
สภาวิศวกร
ธนัญชัย ห่อชื่อ
RH371231500th
24 มกราคม 2561
ณัฐรดา
ตรีนภา กล้าหาญ
ET980085205th
24 มกราคม 2561
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
ปณิธิ ผลบังเกิด
RM209100531th
24 มกราคม 2561
ที่ดิน อุตรดิตถ์
พุทธวดี อุบลศุข
RM201741401th
24 มกราคม 2561
ที่ดิน อุตรดิตถ์
เออวดี อุบลศุข
RM201741392th
24 มกราคม 2561
บ. แชมป์กบินทร์
จินต์จุฑา จิตรีศัพท์
RB036509395th
25 มกราคม 2561
บ.พริมา ไซเอ็นติฟิค
ดร.สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา
ET948038720th
25 มกราคม 2561
บ.โทเอเน็ค
เพิ่มพูน เสมอ
RL933062957th
25 มกราคม 2561
กรุงศรี
ปริยาภัทร พรมกรณ์
RB236599771th
25 มกราคม 2561
นราธิวาส
ชัยยุทธ คงเชื้อ
ET484906778th
25 มกราคม 2561
อุบลฯ
สมบัติ ก่อแก้ว
EU006383175th
26 มกราคม 2561
นิตยา
อนุชิต ดาวลาย
RL892554393th
29 มกราคม 2561
บ.เอสเคซี แมชินเนอรี่
มทส คุณ ก้อย
ET909771315th
29 มกราคม 2561
มาตุภูมิ
ปานประดับ สินปรุ
RM472546675th
29 มกราคม 2561
อุบลฯ
สมบัติ ก่อแก้ว
EU00638327th
30 มกราคม 2561
ฉวีวรรณ
กรรณิกา เกตุแก้ว
EU614944117th
30 มกราคม 2561
กทม.
PRANG MANEERUT
RM557214599th
31 มกราคม 2561
ดมิศรา
กนกรัชต์ วงษ์ษา
EU399049889th
31 มกราคม 2561
TAIYO GASES CO.
เนตรชล
EX282465560th
31 มกราคม 2561
ประพันธ์
สุปราณี เพชรล้ำ
EU192459402th
31 มกราคม 2561
-
วิทวัส แสนรังค์
RU724230617th
31 มกราคม 2561
-
วิทวัส แสนรังค์
RU724225855th
31 มกราคม 2561
ธ.ธนชาติ
ลัดดาวัลย์ พาเคน
RY352364914th
31 มกราคม 2561
บ.สิรารมย์
ดาริณี อินกอง
RB032164685th
31 มกราคม 2561
TSD
ร.อ.หญิงชุติมา ทองวชิระ
CT501124464th
1 กุมภาพันธ์ 2561
ซินโครตอน
พุธิดา เกศศรีพงษ์ศา
ET864822831th
1 กุมภาพันธ์ 2561
ซินโครตอน
รุ่งทอพย์ สังข์เผือก
ET864822828th
1 กุมภาพันธ์ 2561
การเคหะ
นารีวิทย์ ทิพกรชัยวัฒน์
RM1953800220th
1 กุมภาพันธ์ 2561
ธ.กสิกรไทย
สุนิสา คงทอง
RB279660949th
1 กุมภาพันธ์ 2561
รีเสิร์ช
สรายุทธ อาชีพโลหะ
RM507877017th
6 กุมภาพันธ์ 2561
CHINA
CHINRAT
RY778156614cn
6 กุมภาพันธ์ 2561
ประจวบฯ
สุวิมล นิติเกตุหาวิทยาลัย
ET939878332th
6 กุมภาพันธ์ 2561
นภาพร
ภานุโชติ ชาวกรง
EU613155872th
6 กุมภาพันธ์ 2561
กทม.
อัมพร สะอาดจันดี
ER618839919th
6 กุมภาพันธ์ 2561
-
กิติคุณ ศิริคัง
ED332536345th
6 กุมภาพันธ์ 2561
นนทวรรณ
เศรษฐพงศ์ เข็มทอง
RM240645985th
6 กุมภาพันธ์ 2561
นม.
ศรัลป์ ปานศรีพงษ์
RM331520640th
6 กุมภาพันธ์ 2561
โฟโด้
สุนิสา วงค์เหล็ก
RP160289477th
6 กุมภาพันธ์ 2561
-
ร้าน มินิมาร์ท ม.ท.ส.
RB053230133th
6 กุมภาพันธ์ 2561
นนทบุรี
ร้าน มินิมาร์ท ม.ท.ส.
RL867524721th
8 กุมภาพันธ์ 2561
ขก.
วราภรณ์ รัตนะวัน
EU618972780th
8 กุมภาพันธ์ 2561
ขก.
วราภรณ์ รัตนะวัน
EU618972793th
8 กุมภาพันธ์ 2561
บร.
วราภรณ์ รัตนะวัน
EU618972776th
8 กุมภาพันธ์ 2561
ขก.
พิชญา อุปมา
EX270463495th
8 กุมภาพันธ์ 2561
ขก.
ณรงค์เดช ดึงกระโทก
ET922582228th
8 กุมภาพันธ์ 2561
-
อภิญญา จูศิริ
CY294731656th
9 กุมภาพันธ์ 2561
จ.ม. คืน 420/4
ณิชาภัทร
EU621648993th
9 กุมภาพันธ์ 2561
ระยอง
เจษฎา พันธุ์ออน
EU306558776th
9 กุมภาพันธ์ 2561
สระแก้ว
จีระนัย เรียงสันเทียะ
EU452086833th
9 กุมภาพันธ์ 2561
บ.แอ๊ดวานซ์ ไลน์
ทศพล บุตรดีขันธ์
RM347411611th
12 กุมภาพันธ์ 2561
ชาลินี
จิราพร โพจิต
RP171349145th
12 กุมภาพันธ์ 2561
สรรพสินค้าเซ็นทรัล
พรศุลี พรชัยพฤกษ
EQ929521237th
12 กุมภาพันธ์ 2561
บ.อธิกิจ
ตุ๋ย ฝ่ายจัดซื้อ
EU495332465th
12 กุมภาพันธ์ 2561
ธ.ออมสิน
มณีพลอยไพลิน พุทธมงค์
RL874934948th
12 กุมภาพันธ์ 2561
ธ.ออมสิน
ไสว ไม้กระโทก
RL874934934th
12 กุมภาพันธ์ 2561
ธ.ธนชาติ
ลัดดาวัลย์ พาเคน
RY352513128th
12 กุมภาพันธ์ 2561
สหกรณ์ มข.
เบฐฐา เนียมเงิน
RB110245045th
12 กุมภาพันธ์ 2561
-
การ ดีพาชู
RM327979876th
12 กุมภาพันธ์ 2561
ธ.ธนชาติ
สุชาดา คันธารส
RY352542226th
12 กุมภาพันธ์ 2561
บ. ปตท.
หจก. ดาริร สองสี่
RL325221814th
12 กุมภาพันธ์ 2561
จม. คืน
ธนิต กาญจนโกมล
ET934816234th
13 กุมภาพันธ์ 2561
ขอนแก่น
อนันต์ คำเพิ่มพูล
RB426105300th
13 กุมภาพันธ์ 2561
ปตท.
ไพฑูรย์ โดนจอหอ
RY523105379th
13 กุมภาพันธ์ 2561
บ. กิบไทย
ธนพร พิมพกรรณ์
ET792656868th
13 กุมภาพันธ์ 2561
ธ.ทิสโก้
บุญจันทร์ หลุ่มใส
RM482711513th
13 กุมภาพันธ์ 2561
อำนาจ
เจษฎา จริงวาจา
EU416541013th
14 กุมภาพันธ์ 2561
กรุงไทย
สุวิชา ปวีณาภรณ์
RY606929546TH
14 กุมภาพันธ์ 2561
บ.สำนักงานสหนนท์
วัชรา เพ็งพุ่มทอง
RL741277897TH
14 กุมภาพันธ์ 2561
CONS
Navaporn Sritong
EY633042061TH
14 กุมภาพันธ์ 2561
ฺBest Price Thailand
เจษฎา criminal9
EP987015955TH
14 กุมภาพันธ์ 2561
นรีรัตน์ วันสวัสดิ์
ลัทวรรณ คะวิลัย
RP174361327TH
14 กุมภาพันธ์ 2561
AsianShOp.com
สมบัติ ก่อแก้ว
ET649869442TH
15 กุมภาพันธ์ 2561
สมปอง
นฤพนธ์ พรหมวิชัย
EU543537515th
15 กุมภาพันธ์ 2561
-
กรรฒ์ วรุณ
ED340726474th
15 กุมภาพันธ์ 2561
บ.กิบไทย
สุธี คิดดี
EU858241355th
15 กุมภาพันธ์ 2561
บ.อินเตอร์คอมพิวเตอร์เชอร์วิส
ศุภฤกษ์ รัศมีแพทย์
EU141649288th
15 กุมภาพันธ์ 2561
ธ.กรุงศรี
วรรณรัตน์ ศรีธรณ์
CY044220107th

หมายเหตุ : หากไม่มารับไปรษณียภัณฑ์ภายใน 1 สัปดาห์ ทางงานไปรษณีย์จะส่งกลับคืน
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 10 คนกำลังใช้งาน

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 10

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Page Load Statistics: 1.2 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource