ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
Untitled Document ความเป็นมา

           เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี เป็น 9 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนอำนวยการ 2.“ส่วนสารบรรณและประชาสัมพันธ์” 3.ส่วนการเจ้าหน้าที่
4.ส่วนการเงินและบัญชี 5.ส่วนอาคารสถานที่ 6.ส่วนพัสดุ
7.ส่วนแผนงาน 8.ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 9.ส่วนกิจการนักศึกษา

           ต่อมาวันที่ 22 พฤษภาคม 2536 มีประกาศเรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2536 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี เป็น 10 ส่วนดังนี้

1.ส่วนอำนวยการ 2.ส่วนสารบรรณ โดยมีนางเยาวดี สายอร่าม เป็นหัวหน้าส่วน
3.ส่วนการเจ้าหน้าที่ 4.ส่วนการเงินและบัญชี 5.ส่วนอาคารสถานที่
6.ส่วนพัสดุ 7.ส่วนแผนงาน 8.ส่วนวิเทศสัมพันธ์
9.ส่วนกิจการนักศึกษา 10.ส่วนประชาสัมพันธ์

           หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2541 มีการปรับปรุงส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีใหม่ โดยการยุบส่วนอำนวยการ ให้เปลี่ยนชื่อส่วนงานใหม่ และโอนงาน “นิติการ” มาอยู่ที่ส่วนสารบรรณ ซึ่งส่วน สารบรรณได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส่วนสารบรรณและนิติการ” ขณะนั้น ส่วนสารบรรณและนิติการ มีงานในกำกับทั้งสิ้น 5 งาน ได้แก่

1.งานรับ-ส่งหนังสือ 2.งานจัดเก็บเอกสาร 3.งานนิติการ
4.งานธุรการ (หน่วยพิมพ์ดีดกลาง) 5.งานประชุมและงานช่วยนักบริหาร

           และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโครงการพัฒนาและผลิตสื่อการศึกษา จึงย้ายหน่วยพิมพ์ดีดกลางไปสังกัดโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2544 เป็นต้นมา

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นางเยาวดี สายอร่าม 16 กรกฎาคม 2541 - 15 พฤศจิกายน 2548
2. นายราชัย อัศเวศน์ 16 พฤศจิกายน 2548 - 30 กันยายน 2559
3. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณบุรี 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 3 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 3

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.178 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource