เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
Untitled Document ความเป็นมา

           เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2535 มีประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี เป็น 9 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนอำนวยการ 2.“ส่วนสารบรรณและประชาสัมพันธ์” 3.ส่วนการเจ้าหน้าที่
4.ส่วนการเงินและบัญชี 5.ส่วนอาคารสถานที่ 6.ส่วนพัสดุ
7.ส่วนแผนงาน 8.ส่วนวิเทศสัมพันธ์ 9.ส่วนกิจการนักศึกษา

           ต่อมาวันที่ 22 พฤษภาคม 2536 มีประกาศเรื่องการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2536 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี เป็น 10 ส่วนดังนี้

1.ส่วนอำนวยการ 2.ส่วนสารบรรณ โดยมีนางเยาวดี สายอร่าม เป็นหัวหน้าส่วน
3.ส่วนการเจ้าหน้าที่ 4.ส่วนการเงินและบัญชี 5.ส่วนอาคารสถานที่
6.ส่วนพัสดุ 7.ส่วนแผนงาน 8.ส่วนวิเทศสัมพันธ์
9.ส่วนกิจการนักศึกษา 10.ส่วนประชาสัมพันธ์

           หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2541 มีการปรับปรุงส่วนงานในสำนักงานอธิการบดีใหม่ โดยการยุบส่วนอำนวยการ ให้เปลี่ยนชื่อส่วนงานใหม่ และโอนงาน “นิติการ” มาอยู่ที่ส่วนสารบรรณ ซึ่งส่วน สารบรรณได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส่วนสารบรรณและนิติการ” ขณะนั้น ส่วนสารบรรณและนิติการ มีงานในกำกับทั้งสิ้น 5 งาน ได้แก่

1.งานรับ-ส่งหนังสือ 2.งานจัดเก็บเอกสาร 3.งานนิติการ
4.งานธุรการ (หน่วยพิมพ์ดีดกลาง) 5.งานประชุมและ-งานช่วยนักบริหาร

           และเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโครงการพัฒนาและ-ผลิตสื่อการศึกษา จึงย้ายหน่วยพิมพ์ดีดกลางไปสังกัดโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2544 เป็นต้นมา สำหรับหัวหน้าส่วนที่ดูแลส่วนสารบรรณนั้น นางเยาวดี สายอร่าม ได้รับผิดชอบและดูแลจนถึงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ต่อมาผู้ที่เข้ารับตำแหน่งรักษาการหัวหน้าส่วนคนต่อมา คือนายราชัย อัศเวศน์ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 – 17 เมษายน 2550 และได้มีการแบ่งงานภายในใหม่ ได้แก่ 1.งานธุรการ 2.งานจัดเก็บเอกสาร 3.งานไปรษณีย์ 4.งานนิติการ และ5.งานประชุมและช่วยนักบริหาร หลังจากนั้น ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 เป็นต้นมา

หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.113 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource