ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
<CENTER><FONT COLOR="#990000">SOP</FONT></CENTER>
SOP ส่วนสารบรรณและนิติการ
งานธุรการ
กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ
การส่งหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
วีณา กองวงศา
งานออกเลขหนังสือภายนอก
เบญญารัศม์ จีราภัทร์นาถศิริ
รับส่งหนังสือภายนอกมหาวิทยาลัย(ระบบBoffice)
สุชาดา จินาภรณ์
งานรับส่งหนังสือภายใน(ระบบBoffice)
จาริพร คลองโนนสูง


งานจัดเก็บเอกสาร
กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ
งานจัดเก็บเอกสารในระบบสืบค้น
พิญพิชญา เนาว์ประเสริฐ์
งานแจ้งเวียนเอกสาร
พิญพิชญา เนาว์ประเสริฐ์


งานไปรษณีย์
กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ
การรับไปรษณีย์ภัณฑ์จากบริษัทไปรษณีย์ไทย
พีรพัฒน์ นาคใหม่
ไปรษณีย์ส่งออกของ มทส.
วิระชน ศรีราง
รับ คัดแยก และนำส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย
พงษ์ไทย เยาวเรศ และ ธีระ เสาวพันธ์


งานประชุมและช่วยนักบริหาร
กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบเช็คเสนอผู้บริหารฯ
ทิพวรรณ ไพทูรย์
การขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย ภายในประเทศของผู้บริหาร
ณัฐกฤตา ศรีอนันต์
การตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใช้เงินค่าธรรมเนียมผลิตดุษฎีบัณฑิต
อรัญญา ศิลารักษ์
การส่งเอกสาร(ประเภทเอกสารภายในมทส.
รัตนา สิทธิ
แสดงผลรายการการใช้ห้องประชุมบนหน้าจอโทรทัศน์
สุพรรณี จำปาทอง
การประชุม
มัณฑนา ศรีราง
การขอใช้ห้องชุดพักอาศัย อาคารพญาไทพลาซ่า
ภารุณี บัวชุลี


งานนิติการ
กระบวนงาน ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินคดีเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส.
ชมพูนุท ศรีภราพิทักษ์
การโอนสิทธิเรียกร้อง
ธัชชัย พลเสน
การตรวจหนังสือมอบอำนาจ
นิพนธ์ พวงเพชร
การจัดทำคำสั่งทั่วไป
พรพิศ มุลตะกร
กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้ตามคำพิพากษาคดีแพ่ง
พิมพา บุญพิมพ์
การตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน
ยุวธิดา ทศานนท์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 16 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 16

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.174 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource