ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
<CENTER><FONT COLOR="#990000">การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส</FONT></CENTER> ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นโยบายไม่รับและงดการให้ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)

ประกาศของส่วนสารบรรณและนิติการ

มาตรการป้องกันการทุจริต
มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
มาตรการการใช้อำนาจตามสายการบังคับบัญชา
มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 9 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 9

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.134 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource