เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
<CENTER><FONT COLOR="#990000">รายงานการประเมินตนเอง (SAR)</FONT></CENTER> รายงานการประเมินตนเอง (SAR)


ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557


รายการเอกสารอ้างอิง

สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 424-1/2551 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบสารสนเทศของส่วนสารบรรณและนิติการ
สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 153/2557 ลงวันที่ 29 มกราคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงาน
นโยบายส่วนสารบรรณและนิติการ 2557
โครงการสัมมนา สสน. 2557
รายงานการประชุมส่วนสารบรรณและนิติการ ครั้งที่ 11/2556
รายงานการประชุมส่วนสารบรรณและนิติการครั้งที่ 7/2557
รายงานการประชุมส่วนสารบรรณและนิติการ ครั้งที่ 8/2557
รายงานการประชุมส่วนสารบรรณและนิติการ ครั้งที่ 9/2557
รายงานการประชุมส่วนสารบรรณและนิติการ ครั้งที่ 10/2557
รายงานการประชุมส่วนสารบรรณและนิติการ ครั้งที่ 4/2558
ตารางการประชุมปีการศึกษา 2557
ข้อตกลงการจ่ายไปรษณีย์
ตัวอย่างทะเบียนรับ-ส่งไปรษณียภัณฑ์, ใบนำส่งหนังสือ,สำเนาแจ้งเวียน,ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ตารางการบรรลุเป้าหมาย
แผน ICT 2555
หนังสือเชิญประชุม
ตัวอย่างการยกร่างนิติกรรมสัญญา
ตัวอย่างร่างบันทึกข้อตกลง
ตัวอย่างร่างระเบียบ
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้
กิจกรรม 5 ส
โครงการ Happy Body
แบบประเมินธรรมาภิบาล
สรุปวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สสน. (ช้อมูลเบื้องต้น)
โครงการสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน multiMenu)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.155 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource