เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
หัวข้อข่าว
สิ่งที่ควรรู้... คุณรู้หรือยัง : พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 6/1/2012 13:01:17 (2091 ครั้งที่อ่าน)

ในหน้าหมายเหตุ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสียใหม่ และโดยที่มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 บัญญัติว่า การกำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

อ่านต่อ... | 657 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
สิ่งที่ควรรู้... คุณรู้หรือยัง : สำเนาแจ้งท้าย
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 20/10/2009 11:10:00 (5972 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

อ่านต่อ... | 338 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
สิ่งที่ควรรู้... คุณรู้หรือยัง : เลขรหัสหนังสือประจำหน่วยงานของ มทส.
ส่งมาโดย admin เมื่อ 14/1/2009 9:10:00 (5721 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
สิ่งที่ควรรู้... คุณรู้หรือยัง : ชื่อหน่วยงานภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ พร้อมอักษรย่อ
ส่งมาโดย admin เมื่อ 4/3/2008 10:00:00 (7511 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
สิ่งที่ควรรู้... คุณรู้หรือยัง : คำขึ้นต้น-ลงท้าย จดหมาย
ส่งมาโดย admin เมื่อ 4/3/2008 9:51:43 (22737 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
สิ่งที่ควรรู้... คุณรู้หรือยัง : รายนามผู้บริหาร มทส.
ส่งมาโดย admin เมื่อ 4/3/2008 9:50:00 (3946 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
สิ่งที่ควรรู้... คุณรู้หรือยัง : พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ส่งมาโดย admin เมื่อ 4/3/2008 9:49:04 (3569 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
สิ่งที่ควรรู้... คุณรู้หรือยัง : พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย admin เมื่อ 4/3/2008 9:45:46 (6812 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.167 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource