Register now on mysite.com!    Login  
HOME NEWS LINKS FORUM DOWNLOAD CONTACT
เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.


หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 ... 38 »
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : Schedule of the Rehearsals and Commencement Ceremony Academic Year 2016
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 13/9/2017 10:42:06 (5 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 30/8/2017 10:31:19 (14 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

อ่านต่อ... | 250 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/7/2017 16:18:50 (19 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 19/7/2017 14:43:44 (30 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานตัวอย่าง (กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ประจำปี พ.ศ. 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 19/7/2017 14:42:32 (36 ครั้งที่อ่าน)

1.กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่บรรจุด้วยคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย ได้แก่ นางสาวเพียงตะวัน บุตรกระโทก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่บรรจุด้วยคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ได้แก่ 1)นายลิขิต ศรีสุข ตำแหน่งช่างฝีมือ สังกัดส่วนอาคารสถานที่ 2)นางสาววชิรญาณ์ สุมะโน ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดส่วนพัสดุ

อ่านต่อ... | 610 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักศึกษา พ.ศ. 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 11/5/2017 9:59:41 (62 ครั้งที่อ่าน)

เอกสารแนบติดต่องานจัดเก็บเอกสาร ส่วนสารบรรณและนิติการ โทรศัพท์ 4038, 4075--ยกเลิกประกาศ พ.ศ.2549, 2551 และ 2556

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันหยุดชดเชย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/5/2017 12:21:19 (70 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง ย้ายวันสอบกลางภาค เฉพาะวัน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 12/4/2017 14:50:06 (28 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

อ่านต่อ... | 234 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 พ.ศ. 2560 "สุรนารีเกมส์"
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/1/2017 11:12:58 (50 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดวันหยุดและวันหยุดชดเชย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/1/2017 11:10:14 (76 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 ... 38 »หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 1 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 1

มีต่อ...License Information | Privacy Policy | Faq | Contact


{AUTHOR_TAG} | {THEMESBASE_TAG}  |  powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070  |  Design by 7dana.com