เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 ... 38 »
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง ทุนอุดหนุนการผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 12/12/2017 11:01:41 (15 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง กำหนดวันหยุดงานประจำปีและวันหยุดชดเชย ประจำปี พ.ศ. 2561
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 7/12/2017 11:39:51 (28 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนกองทุนสหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในต่างประเทศ สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 20/11/2017 10:51:05 (15 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง การขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ปี พ.ศ. 2561
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 13/11/2017 15:30:15 (32 ครั้งที่อ่าน)

นักศึกษาที่เกินปี พ.ศ. 2540 หรือเกิดก่อนแต่ยังไม่เคยยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ให้นักศึกษารับแบบฟอร์มพร้อมกรอกแบบคำร้องขอผ่อนผันฯ ด้วยตัวเอง ที่งานวินัยนักศึกษาฯ ส่วนกิจการนักศึกษา โดยให้ทำการยื่นคำร้องขอผ่อนผันฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560

อ่านต่อ... | 432 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง การรับสมัครสอบ Modified Essay Question Examination สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/11/2017 10:17:47 (27 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : Schedule of the Rehearsals and Commencement Ceremony Academic Year 2016
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 13/9/2017 10:42:06 (46 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 30/8/2017 10:31:19 (146 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

อ่านต่อ... | 250 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 27/7/2017 16:18:50 (47 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 19/7/2017 14:43:44 (74 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์ : ประกาศ มทส. เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานตัวอย่าง (กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ประจำปี พ.ศ. 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 19/7/2017 14:42:32 (75 ครั้งที่อ่าน)

1.กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่บรรจุด้วยคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย ได้แก่ นางสาวเพียงตะวัน บุตรกระโทก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่บรรจุด้วยคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ได้แก่ 1)นายลิขิต ศรีสุข ตำแหน่งช่างฝีมือ สังกัดส่วนอาคารสถานที่ 2)นางสาววชิรญาณ์ สุมะโน ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดส่วนพัสดุ

อ่านต่อ... | 610 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 ... 38 »
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 1 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 1

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Page Load Statistics: 0.716 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource