Register now on mysite.com!    Login  
HOME NEWS LINKS FORUM DOWNLOAD CONTACT
เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.


หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 ... 48 »
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 803/2560 เรื่อง ให้พนักงานสายวิชาการไปปฏิบัติงานที่สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:46:44 (53 ครั้งที่อ่าน)

1.รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร ปฏิบัติงานด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 2.รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ปฏิบัติงานด้านดัชนีความเป็นเลิศ 3.ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สิน 4.อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา

อ่านต่อ... | 400 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 802/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ และผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:44:37 (42 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 801/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:43:34 (29 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 800/2560 เรื่อง การรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:42:45 (46 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 799/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:42:00 (41 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 798/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและผู้รักษาการแทนเลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:40:56 (40 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 797/2560 เรื่อง การรักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:40:07 (42 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 796/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:39:28 (50 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 795/2560 เรื่อง การรักษาการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:38:30 (67 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 794/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:37:41 (67 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 ... 48 »หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 1 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 1

มีต่อ...License Information | Privacy Policy | Faq | Contact


{AUTHOR_TAG} | {THEMESBASE_TAG}  |  powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070  |  Design by 7dana.com