ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 ... 49 »
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 388/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 3/3/2021 15:30:00 (410 ครั้งที่อ่าน)

อาจารย์ ดร.บุษกร ยอดคำลือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อ่านต่อ... | 236 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 260/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการเทคโนธานี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/2/2021 11:46:04 (334 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 259/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/2/2021 11:44:25 (295 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 196/2564 เรื่อง การรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/2/2021 11:28:57 (296 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 111/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถาน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/2/2021 11:16:53 (290 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 103/2564 เรื่อง การรักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/2/2021 11:06:01 (260 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 97/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 8/2/2021 10:53:20 (252 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 1089/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/9/2017 13:54:32 (911 ครั้งที่อ่าน)

1.รศ.ดร.กองพัน อารีรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
2.รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
3.ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
4.ผศ.ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
5.ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม
6.ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาบุคลากร
7.ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน
8.รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
9.อ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
10.ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย

อ่านต่อ... | 887 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 1088/2560 เรื่อง การรักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/9/2017 13:47:44 (783 ครั้งที่อ่าน)ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 1087/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/9/2017 13:46:07 (1705 ครั้งที่อ่าน)ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 ... 49 »
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 16 คนกำลังใช้งาน (มี 10 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 16

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 E-mail: sut@sut.ac.th
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.239 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource