เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 ... 49 »
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 1089/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/9/2017 13:54:32 (184 ครั้งที่อ่าน)

1.รศ.ดร.กองพัน อารีรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารสารสนเทศและวิจัยสถาบัน
2.รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านดัชนีความเป็นเลิศ
3.ผศ.พญ.นพร อึ้งอาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา
4.ผศ.ดร.พนารัตน์ รัตนพานี ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
5.ผศ.ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรม
6.ผศ.ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาบุคลากร
7.ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการจัดการทรัพย์สิน
8.รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
9.อ.ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์
10.ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย

อ่านต่อ... | 887 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 1088/2560 เรื่อง การรักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/9/2017 13:47:44 (143 ครั้งที่อ่าน)ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 1087/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/9/2017 13:46:07 (158 ครั้งที่อ่าน)ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 1086/2560 เรื่อง การรักษาการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 28 กันยายน 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/9/2017 13:40:00 (113 ครั้งที่อ่าน)ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 803/2560 เรื่อง ให้พนักงานสายวิชาการไปปฏิบัติงานที่สำนักงานอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:46:44 (194 ครั้งที่อ่าน)

1.รศ.ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร ปฏิบัติงานด้านพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 2.รศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ ปฏิบัติงานด้านดัชนีความเป็นเลิศ 3.ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา ปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สิน 4.อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่ ปฏิบัติงานด้านพัฒนาหลักสูตรและการศึกษา

อ่านต่อ... | 400 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 802/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ และผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:44:37 (133 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 801/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:43:34 (122 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 800/2560 เรื่อง การรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:42:45 (130 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 799/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:42:00 (106 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 798/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและผู้รักษาการแทนเลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:40:56 (120 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 ... 49 »
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.195 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource