ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
หัวข้อข่าว
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 49 »
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 795/2560 เรื่อง การรักษาการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:38:30 (631 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 794/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/8/2017 14:37:41 (794 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 420/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 19/4/2017 10:29:17 (912 ครั้งที่อ่าน)

นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ, ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

อ่านต่อ... | 207 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 199/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 1/3/2016 14:36:46 (743 ครั้งที่อ่าน)

นางณภัสชนก พะนะจะโปะ // ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

อ่านต่อ... | 216 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 166/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา และผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 23/2/2016 14:14:37 (848 ครั้งที่อ่าน)

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า, ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

อ่านต่อ... | 221 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง 322/2558 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 31/3/2015 15:19:37 (673 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง มทส. ที่ 1554/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 5/1/2015 11:08:09 (697 ครั้งที่อ่าน)

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล

อ่านต่อ... | 188 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง 1538/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ มาหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 26/12/2014 16:26:39 (688 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง 1396/2557 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 13/11/2014 11:16:29 (753 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์ : คำสั่ง 1326/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายคลินิก ประจำโรงพยาบาลสุรินทร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 4/11/2014 15:34:20 (819 ครั้งที่อ่าน)

ส่งข้อเสนอแนะ?
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 49 »
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 10 คนกำลังใช้งาน (มี 8 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 10

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 E-mail: sut@sut.ac.th
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.25 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource