ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 ... 14 »
หนังสือเวียนภายนอก : การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว0221.1/ว6 ลว 13 ม.ค. 2564 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564
ส่งมาโดย jariporn เมื่อ 15/2/2021 14:30:00 (64 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด อว0221.1/ว250 ลว 2 ต.ค. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
ส่งมาโดย jariporn เมื่อ 15/2/2021 14:30:00 (69 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นม0017.3/ว8711 ลว 3 พ.ย. 2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ส่งมาโดย jariporn เมื่อ 15/2/2021 14:22:33 (68 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก :  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด อว0221.1/ว306 ลว 17 พ.ย. 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
ส่งมาโดย jariporn เมื่อ 15/2/2021 14:20:00 (99 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา สมุทรปราการ ที่ ศธ 04149/4122 ลว 13 พ.ย. 2563 ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 เรื่อง
ส่งมาโดย jariporn เมื่อ 10/2/2021 16:20:00 (62 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

อ่านต่อ... | 212 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาสตร์ วิจันและนวัตกรรม ที่ อว0221.1/ว313 ลว 9 ธ.ค. 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่งมาโดย jariporn เมื่อ 10/2/2021 11:30:00 (67 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว554 ลว 23 พ.ย 63 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
ส่งมาโดย jariporn เมื่อ 10/2/2021 11:20:00 (86 ครั้งที่อ่าน)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

อ่านต่อ... | 292 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2558
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 24/12/2015 10:30:00 (792 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 21/5/2015 10:04:37 (753 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : การเสนอหนังสือราชการ
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 21/11/2014 11:05:42 (1034 ครั้งที่อ่าน)

หนังสือศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/6034 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

อ่านต่อ... | 249 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 ... 14 »
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 5 คนกำลังใช้งาน (มี 3 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 5

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
Partner sites % Recommended Other Websites : putlockersmovies.clubadult movies online freetempobetvnrcappadociatours.comwowcappadocia.comvenereturkey.com

Page Load Statistics: 0.529 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource