เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.
หัวข้อข่าว
(1) 2 3 4 ... 13 »
หนังสือเวียนภายนอก : ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2558
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 24/12/2015 10:30:00 (325 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 21/5/2015 10:04:37 (366 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : การเสนอหนังสือราชการ
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 21/11/2014 11:05:42 (414 ครั้งที่อ่าน)

หนังสือศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/6034 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

อ่านต่อ... | 249 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จประสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑุตโน) สิ้นพระชนม์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 29/10/2013 9:28:35 (631 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : เรื่อง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 11/7/2013 16:25:05 (767 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : เรื่อง บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดประกวดแข่งขันโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 11/7/2013 10:31:21 (1061 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 3/7/2013 9:35:30 (1465 ครั้งที่อ่าน)

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายประสาท สืบค้า ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

อ่านต่อ... | 303 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 2607/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขั้นกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (พ.ศ.2557) และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2558)
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 6/6/2013 13:00:59 (1701 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : โครงการและกำหนดการฝึกอบรม ใบสมัครอบรมฯ จาก สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 19/3/2013 14:27:16 (848 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
หนังสือเวียนภายนอก : ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2555
ส่งมาโดย dcdl เมื่อ 22/5/2012 9:48:08 (1964 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?
(1) 2 3 4 ... 13 »
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 2 คนกำลังใช้งาน (มี 2 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 2

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070 hepsibahishilbetimajbet klasbahis
Page Load Statistics: 0.172 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource