Register now on mysite.com!    Login  
HOME NEWS LINKS FORUM DOWNLOAD CONTACT
เมนูหลัก
ส่วนสารบรรณและนิติการ
ประกันคุณภาพ
ผู้รับบริการไปรษณีย์ภายใน มทส.


หัวข้อข่าว
:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 19/7/2017 14:43:44 (2 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 19/4/2017 10:29:17 (292 ครั้งที่อ่าน)

นายชุมพล สว่างวัฒนกิจ, ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

อ่านต่อ... | 207 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 21/4/2016 9:13:27 (122 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 24/12/2015 10:30:00 (178 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน หนังสือเวียนภายนอก

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 10/6/2015 11:35:56 (257 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน คำสั่งสภา-มทส.


:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 28/1/2015 14:05:46 (326 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน ประกาศสภา-มทส.

:
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 6/1/2012 13:01:17 (1934 ครั้งที่อ่าน)

ในหน้าหมายเหตุ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสียใหม่ และโดยที่มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 บัญญัติว่า การกำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

อ่านต่อ... | 657 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน สิ่งที่ควรรู้... คุณรู้หรือยัง
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์
ลิงค์ น่าสนใจ
ใครกำลังใช้งาน
มี 1 คนกำลังใช้งาน (มี 1 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 1

มีต่อ...License Information | Privacy Policy | Faq | Contact


{AUTHOR_TAG} | {THEMESBASE_TAG}  |  powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070  |  Design by 7dana.com