ส่วนสารบรรณและนิติการ
บริการงานไปรษณีย์
หัวข้อข่าว
ประกาศ มทส. เรื่อง ให้บุคลากรกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 31/1/2022 14:48:03 (80 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน ประกาศมทส.ใน 1 สัปดาห์

คำสั่ง มทส. ที่ 388/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 3/3/2021 15:30:00 (373 ครั้งที่อ่าน)

อาจารย์ ดร.บุษกร ยอดคำลือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

อ่านต่อ... | 236 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน คำสั่งมทส.ใน 1 สัปดาห์

การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อว0221.1/ว6 ลว 13 ม.ค. 2564 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและการกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564
ส่งมาโดย jariporn เมื่อ 15/2/2021 14:30:00 (218 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน หนังสือเวียนภายนอก

ระเบียบ มทส. ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 5/2/2021 11:18:30 (222 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด

คำสั่งสภา มทส. ที่ 15/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 25/9/2017 16:40:00 (967 ครั้งที่อ่าน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป//สั่ง ณ วันที่ 23 กันยายน 2560

อ่านต่อ... | 236 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน คำสั่งสภา-มทส.


ประกาศสภา เรื่อง การจัดตั้งสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 28/1/2015 14:05:46 (975 ครั้งที่อ่าน)

คลิกดูรายละเอียด

ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน ประกาศสภา-มทส.

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554
ส่งมาโดย sukiyaki เมื่อ 6/1/2012 14:01:17 (2925 ครั้งที่อ่าน)

ในหน้าหมายเหตุ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสียใหม่ และโดยที่มาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 บัญญัติว่า การกำหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใช้อักษรย่อสำหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

อ่านต่อ... | 657 ไบต์ | ส่งข้อเสนอแนะ?

เรื่องอื่นๆใน สิ่งที่ควรรู้... คุณรู้หรือยัง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ น่าสนใจ
สายตรงหัวหน้าส่วน
ใครกำลังใช้งาน
มี 21 คนกำลังใช้งาน (มี 18 คนกำลังใช้งาน ข่าวสาร)

สมาชิก: 0
บุคคลทั่วไป: 21

มีต่อ...

powered by ส่วนสารบรรณและนิติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-224072 โทรสาร 044-224070
iptviptvgermany iptvTurk iptv

Page Load Statistics: 0.726 Seconds | 3 Queries
Theme by MyWebResource